ما باید فرهنگ بسازیم. تلویزیون نگاه نکنید ، به مجلات توجهی نکنید و حتی به رادیو هم گوش نکنید . مسیر خودتان را بسازید .

Photo: ‎ما باید فرهنگ بسازیم. تلویزیون نگاه نکنید ، به مجلات توجهی نکنید  و حتی به رادیو هم گوش نکنید . مسیر خودتان را بسازید . ارتباط بین زمان و مکانی که در آن حضور دارید لحظه ای ترین جهان شماست و اگر شما نگران مایکل جکسون و یا بیل کلینتون یا شخص دیگری باشید آنگاه شما قدرت خود را فراموش کرده و از دست خوهید داد و تمام قدرت خود را به آیکون ها و تصاویر خواهید داد ، آیکون ها و تصاویری که توسط رسانه های الکترونیکی نگهداری می شوند و شما را ناخواسته مجبور می کنند تا مانند x  لباس بپوشید با لبهایی مانند y داشته باشید. این نوع طرز تفکر فاجعه است . اینها همه انحرافات فرهنگی است و اما در واقع چیزی که حقیقت دارد شما ، دوستانتان ، انجمن هایتان ، تفریحاتتان ، ارگاسم هایتان ، برنامه ها و آرزوهایتان هستید.  به ما گفته می شود " نه " ، ما بی اهمیت هستیم ، ما جانبی هستیم . مدرک بگیر ، کار بگیر ، این کار را بکن و آن کار را نکن و در نتیجه شما یک بازیگرید در حالی که حتی نمی خواهید در این بازی ایفای نقش کنید . شما خواهان اصلاح ذهن خود هستید و می خواهید  آن را از دست طراحان و مهندسان فرهنگی در بیاورید زیرا آنها قصد دارند شما را به یک احمق نیمه پخته تبدیل شوید که تمامی این زباله هایی که توسط استخوان های این دنیای مرده تولید می شود را مصرف کنید .

ترنس مککنا‎
ما باید فرهنگ بسازیم.
تلویزیون نگاه نکنید ، به مجلات توجهی نکنید و حتی به رادیو هم گوش نکنید . مسیر خودتان را بسازید .
 ارتباط بین زمان و مکانی که در آن حضور دارید لحظه ای ترین جهان شماست و اگر شما نگران مایکل جکسون و یا بیل کلینتون یا شخص ...دیگری باشید آنگاه شما قدرت خود را فراموش کرده و از دست خوهید داد و تمام قدرت خود را به آیکون ها و تصاویر خواهید داد ، آیکون ها و تصاویری که توسط رسانه های الکترونیکی نگهداری می شوند و شما را ناخواسته مجبور می کنند تا مانند x لباس بپوشید با لبهایی مانند y داشته باشید. این نوع طرز تفکر فاجعه است .
 اینها همه انحرافات فرهنگی است و اما در واقع چیزی که حقیقت دارد شما ، دوستانتان ، انجمن هایتان ، تفریحاتتان ، ارگاسم هایتان ، برنامه ها و آرزوهایتان هستید. به ما گفته می شود " نه " ، ما بی اهمیت هستیم ، ما جانبی هستیم . مدرک بگیر ، کار بگیر ، این کار را بکن و آن کار را نکن و در نتیجه شما یک بازیگرید در حالی که حتی نمی خواهید در این بازی ایفای نقش کنید . شما خواهان اصلاح ذهن خود هستید و می خواهید آن را از دست طراحان و مهندسان فرهنگی در بیاورید زیرا آنها قصد دارند شما را به یک احمق نیمه پخته تبدیل شوید که تمامی این زباله هایی که توسط استخوان های این دنیای مرده تولید می شود را مصرف کنید .

ترنس مککناهیچ نظری موجود نیست: