طریفه استفاده و اثرات مخدر روانگردان بی تی BT ویدیو

این فیلم را خودم در شهر زاهدان از یکی از دست فروشان گرفتم
بد نیست به بینید
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I3EBXi0Fyl0

هیچ نظری موجود نیست: