برای تاسیس یک مرکز تحقیقاتی پژوهشی درمانی در رابطه با مواد مخدر نیازمند کمک شما هستیم we need your help
برای تاسیس یک مرکز تحقیقاتی پژوهشی درمانی  در رابطه با مواد مخدر در ایران نیازمند کمک شما هستیم
انچه شما در توان خود دارید به ما کمک می کند و می تواند ما را در رسیدن به  داشتن مرکزی مستقل از دولت در امر درمان و پژوهش  کمک کننده باشد
کمک های شما به هر مقدار می تواند ما را در داشتن ایرانی عاری از اعتیاد و مواد مخدر  یاری دهنده  باشد
حساب شماره 5022291019319969 بانگ پاسارگاد به نام محمد رضا یزدان نیاز اماده دریافت کمک های نقدی هر چند کم شما می باشد
با ما در مبارزه با شیطان اعتیاد همراه و همسنگر  باشید و این جهادی اکبر برای هر مسلمانی است که عاشق ایران و ایرانی است
فرق ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران با ستاد مبارزه با مواد مخدر امریکا بر سر ماری جوانا و مخدر گل (ماری جوانا طبی ) چیست ؟هیچ نظری موجود نیست: