اسپیرادولین The effects of spiradoline (U-62066E), a κ-opioid receptor


spiradoline (U-62066E),

اسپیرادولین  چیست
اسپیرادولین ماده ای است که دارای پتانسیل زیادی برای اثرات اگونیستی بر روی  گیرنده های کاپا مورفین می باشد  
این ماده دارای اثرات ضد درد مدر و ضد سرفه است
اسپیرادولین  دارای اثرات جانبی مثل توهم و بیقرای است که باعث شده است استفاده از ان در پزشکی محدود شود
قسمت های از فرمول اسپیرادولین بسیار مشابه با مخدر متامفتامین است
به نظر می اید بتوان از خواص اگونیستی گیرنده های کاپا  ان در ترک اعتیاد به مخدر پتیدین کمک گرفت
opium.site: ترک اعتیاد محرک شیشه کوکائین پتیدین ...
opium.site: بررسی ابتاندیشن Obtundation به همراه فلج ...
اعتیاد و ترک اعتیاد به پتیدین Pethidine addiction? - ...
 

هیچ نظری موجود نیست: