کانابینوئید مصنوعی جدید O-1871 (کانابیس صنعتی ) ( O-1656) O-1660 چیست

کانابیس صنعتی  O-1871 یک اگونیست قوی گیرنده های کانابینوئیدی است که اولین بار توسط بیلی ار مارتینBilly R Martin  و راج کی  رازدان  Raj K Razdan  در سال 2002 ساخته شد
کانابینوئید صنعتی جدید  O-1871


اثرات اگونیستی این ماده بر روی  گیرنده های CB1 بسیار زیاد است فرمول  شیمیایی کانابیس صنعتی  O-1871 مشتقی از ماده  CP 47497 و  مخدر سیکلوهگزیل فنول cyclohexylphenol  است و به این علت طبق قوانین جزو مواد مخدر طراح محسوب نشده و ساخت و فروش ان غیرقانونی است  اما سازنده گان مواد مخدر با دستکاری فرمول ان و اضافه کردن عوامل مختلف و تغییر ساختار شیمیایی  ان بطوری که  فرمول شیمیایی ان مشابه با مخدر سیکلو هگزیل فنول  نباشد مواد مخدر جدیدی با نام های   O-1656  , و کانابیس صنعتی O-1660  را ساختند که بتوانند انرا بطور قانونی به بازار مواد مخدر وارد کنند
انچه باید در مورد کانابیس های صنعتی بدانیم - opium.site - ...
کانابیس صنعتی جدید CP 47497 or (C7) - opium.site - ...
opium.site: طرز ساخت ماده مخدراسپایس (ماری جوانای صنعتی ) ...
opium.site: کانابیس زغال اخته (بلوبری ) ماری جوانا گل ...
opium.site: چشم روشنی نوبرانه کانابیس صنعتی جدید AK-47 ...
opium.site: بخور های گیاهی حاوی ماده مخدر کانابیس صنعتی ...
opium.site: کانابیسیکلوهگزانول Cannabicyclohexanol ...

هیچ نظری موجود نیست: