فرق بین اختلال کمبود توجه و بیماری بیش فعالی و کمبود توجه چیست ADHD - What is it and what's the difference with ADD(ویدیو)فرق بین اختلال کمبود توجه و بیماری بیش فعالی و کمبود توجه چیست
یکی از مهمترین عوامل در اعتیاد به مواد مخدر و الکل داشتن زمینه  اختلال کمبود توجه  و  اختلال  بیش فعالی است .
بیشترین معتادان به ماده مخدر متامفتامین (شیشه ) در ایران  دارای درجاتی از کمبود توجه و یا بیش فعالی  یا هر دو در زمان  کودکی  هستند  
اما فرق بین بیماری ADHD , و بیماری ADD چیست .
اختلال کمبود توجه و بیش فعالی   Attention-deficit hyperactivity disorder  شامل دو جز کمبود توجه  وبیش فعالی  است
اما  اختلال در توجه ADDفقط شامل کمبود توجه است و شخص در دوران کودکی یا در بلوغ دچار فعالیت بیش از حد نیست
در این ویدیو  فرق بین  اختلال در کمبود توجه و اختلال بیش فعالی و کمبود توجه نشان داده شده است

هیچ نظری موجود نیست: