طرح مصون سازی ازاعتیاد در مهد کودک ها اجرا می شود


مدیرکل دفتر کودکان و مهدهای کودک سازمان بهزیستی کشور گفت: با اشاره به لزوم آموزش علیه اعتیاد از دوران کودکی از اجرای طرح مصون سازی ازاعتیاد در مهدکودک ها خبر داد.

خبرنگار :چطور طرح مصون سازی را در مهد کودک ها  اجرا می کنید
مدیر کل : هر ماه  جیششون را می فرستیم برای  ازمایش عدم اعتیاد !!!

هیچ نظری موجود نیست: