هرگز زندگی ات را قربانی هیچ چیز نکن!


هرگز زندگی ات را قربانی هیچ چیز نکن!

هرگز زندگی ات را قربانی هیچ چیز نکن! همه چیز را قربانی زندگی کن! زندگی هدف نهایی است، بزرگتر از هر کشوری، بزرگتر از هر کیشی، بزرگتر از هر بتی، بزرگتر از هر آرمانی

عشق یک آینه است. رابطه ی واقعی، آینه ای است که در آن دو عاشق چهره ی یکدیگر را می بینند و خدا را باز میشناسند.این راهی به سوی پروردگار است

در این دنیا هم اینجا، هم اینک بمان و به راهت ادامه بده و با قهقهه ای برخاسته از عمق وجودت ادامه بده. راهت را به سوی خدا برقص! راهت را به سوی خدا بخند! راهت را به سوی خدا آواز بخوان!

کل بازی هستی آنقدر زیباست که تنها خنده می تواند پاسخ آن باشد. تنها خنده میتواند عبادت و شکر واقعی باشد. 


زندگی همیشه مهربان بوده است، زندگی بارها و بارها به تو گفته که نمی توانی در اینجا چیزی بیابی ، به خانه بازگرد. ولی تو گوش نمی دهی.
 اشو

داستان طنز در مواد مخدر
opium.site: داستان طنز مواد مخدر روانگردان جدید صنعتی در امریکا
opium.site: طنز تهیه ماده مخدر کراک در آشپزخانه منزل
opium.site: طنز تهیه ماده مخدر کراک و شیشلیک شیشه با وایتکس در ...
opium.site: ساخت مواد مخدر جدید با استفاده از ماده مخدر متامفتامین (شیشه )

هیچ نظری موجود نیست: