لوب پیشانی مغز و ماده مخدر متامفتامین The prefrontal cortex (PFC) And Methamphetamine

پرونده: Gray726 Brodman-prefrontal.svg
اثرات متامفتامین بر لوب پیشانی مغز چیست
The prefrontal cortex (PFC) And Methamphetamine
 لوب پیشانی  یا لوب فرونتال قسمتی از مغز انسان است  که محل تفکرات و استدلال است
مصرف مخدر شیشه  انسان را تبدیل به حیوان می کند
شخصیت انسان و رفتارهای اجتماعی و مشخص کردن خوب از بد و یا پیش بینی کاری که می خواهیم انجام دهیم و نتایج ان  همه به عهده قسمتی از مغز به نام PFC  پره فرونتال کورتکس است
تغییر انسان به حیوان با مصرف مخدر متامفتامین (شیشه )

کورتکس مغز در بخش پیشانی (فروونتال ) ان چیزی است که انسان را از حیوانات جدا می کند زیرا در این قسمت  مغز ما می توانیم  غرایز خود را  سرکوب  کنیم
ماده مخدر متامفتامین (شیشه ) قسمت های زیادی از منطقه PFC  را ازبین می برد به این دلیل ما دیگر قادر به کنترل و سرکوب غرایز خود نیستم و خویشتنداری جنسی و اجتماعی خود را از دست می دهیم و به این علت دیگر دارای شخصیت انسانی نیستیم این بهایی است که باید برای اعتیاد به متامفتامین پرداخت
تغییر شکل انسان به حیوان با مواد مخدر (دارو )و آئین شمن SHapeshifting

دیگر پیکری - opium.site - blog*spot

opium.site: چطور استروسیت ها مغز معتادان به متامفتامین (شیشه ) را می ...
opium.site: اثرات متامفتامین بر روی مغز انسان غیر قابل برگشت است
opium.site: مغز معتادان به شیشه چگونه منهدم می شود
opium.site: عکس اسکن مغز انسان معتاد به متامفتامین و انسان سالم ...
opium.site: شادی دوای مولانا و شمنیسم با دف در مراسم زار برای درمان ...
opium.site: شروع دوباره جادو وعلوم ماورا الطبیعه با Osiris ازیریس ...
Revolution -- SHapeshifting-The Witches Garden خاطرات ... - opium.site
opium.site: افزایش میزان دوپامین مغز از طریق رژیم غذایی، ورزش و خواب ...

 

هیچ نظری موجود نیست: