تفسیم بندی روانگردان ها -دلیرینتس دیسوسیاتیو - سایکدلیک Psychedelics, dissociatives and deliriants

تفسیم بندی روانگردان ها -دلیرینتس  دیسوسیاتیو - سایکدلیک   Psychedelics, dissociatives and deliriants
روانگردان از نظر اثرات روانی به سه دسته عمده تقسیم می شوند
تقسیم بندی روانگردان ها
سایکدلیک  یا روان نما
ترم کلی برای همه انواع روانگردان ها است
دلیرینتس deliriants
یک کلاس از توهم زا ها است
کلمه دیلرینتس اولین بار توسط دیوید اف دانکن و روبرت گلد در مورد مواد مخدر روانگردانی که ایجاد هذیان می کنند بکار رفت
هذیان (دلیروم )  به معنی اعتقاد به  یک فکر نادرست  و بیان کردن ان به طوری که ان تفکر و فکر  با مسائل عقلی و اجتماعی و سنت یک جامعه مقایر باشد
موادی که جزو دسته  توهم زا های دیلرینتس  هستند و ایجاد دلیروم  (هذیان ) می کنند عبارتند از کتامین و ال اس دی

مواد دیگری از جمله گیاهان مثل تاتوره یا  ترومپت فرشته و بلادونا  مهر گیاه الکالوئید ها تروپان و ترکیبات اتروپین  دیفن هیدرامین تنباکوی مقدس (نیکوتیانا روستیکا ) و دیمن هیدرینات  شاهدانه و بنگ نیز جزو دسته  روانگردان های هذیانی قرار می گیرند

دیسوسیاتیو dissociatives

یک کلاس از مواد توهم زا است که در ان  سیگنالهای که به خود اگاه انسان می رسد مسدود می شوند و شخص دچار یک حالت انفاک و جدایی می شود
در حالت دیسوسیاتیو برداشت انسان از محرک های خارجی دچار تحریف شده و روان انسان  از جسم او جدا می شود
بیشترین نوع مواد توهم زای دیسوساتیو شامل  انتاگونیست های گیرنده NMDA است که سر امد ان کتامین است
از مواد دیگر گروه دیسوسیاتیو می توان از اگونیست گیرنده های K مورفین نام برد
از مهمترین مواد گروه دیسوسیاتیو
دکسترومتورفان -اکسید نیتروس (گاز خنده )ایبوگین مریم گلی (سالویا ) نالبوفن را نام برد
اثرات گروه دیسوسیاتیو
مهمترین اثرات این گروه ایجاد حالت شادی و فراموشی است
البته لیست مواد توهم زای دیلرینتس و سایکدلیک و دیسوسیاتیو بسیار زیاد است و ما به تدریج به بررسی یک به یک انها می پردازیم
تقسیم بندی قارچ های روانگردان Classification of psychoactive mushrooms

opium.site: الکساندر شولگن پدرخوانده مخدر های سایکدلیک ,و اکستاسی ...
opium.site: سایکدلیک راک یا راک روان‌گَردان
opium.site: داروهای سایکودلیک و هنر سایکودلیک چیست Psychedelic ...
opium.site: روانگردان های Entheogen انسیوژن چیست ( تولید الهی در ...
opium.site: گروه روانگردان های امپاتوژن یا انتاکتوژن Empathogen ...
opium.site: روانگردان امپاتوژن چیست .
opium.site: توهم با گیاه ترومپت فرشته Brugmansia (بروگمانسیا ...
opium.site: اسپند (هارمالین ) مشابه با ایبوگین داروی ترک اعتیاد ...
opium.site: ایبوگین تنها داروی ترک اعتیاد تائید شده در جهان
opium.site: کتامین افسردگی را به سرعت بهبود می بخشد
opium.site: تنباک عجمی (نیکوتیانا روستیکا ) عامل ابتلا به ...
opium.site: تنباکوی مقدس .نیکوتیانا روستیکا .
opium.site: تجربه توهم با دکسترومتورفان(دکس ) -
opium.site: مخدر روانگردان دکسترومتورفان
opium.site: اثرات مصرف گاز خنده آور Whippets، poppers، snappers
opium.site: گاز خنده آور N2Oجایگزین مخدرДезоморфинدزومورفین ...
opium.site: توهم با مریم مقدس باکره -گیاه سالویا دیوینوروم -مایش ...
opium.site: طریقه استفاده و دوز سالویا (مخدر مریم گلی )
opium.site: Winston Churchillسر وینستون چرچیل معتاد به گاز خنده آور ...
opium.site: پروتکل ترک اعتیاد مخدر محرک متامفتامین (شیشه ) متد ...
opium.site: کتامین افسردگی را به سرعت بهبود می بخشد
opium.site: عوارض طولانی مدت مصرف کتامین در بیماران سرطانی ...
opium.site: کتامین (KETAMIN)
opium.site: دوز خوراکی و تزریقی و نازال ماده مخدر کتامین. Ketamine ...
opium.site: کتامین .کتالار .سوپر اسید.سوپر کوک .K,” “Special K ...
opium.site: وضعیت قاچاق مواد مخدر در منطقه آسیا بر اساس گزارش سالانه ...
opium.site: سیستم گلوتامینرژیک(گلوتاماترژیک ) و نقش ان درترک ...
opium.site: NMDA receptor antagonist آنتاگونیست های گیرنده ان ام ...
راه های افزایش  هورمون شادی (دوپامین ) چیست
opium.site: افزایش میزان دوپامین مغز از طریق رژیم غذایی، ورزش و خواب ...

هیچ نظری موجود نیست: