مکانیسم اثر ماده مخدر آمفتامین بر روی مغز انسان چگونه است

مکانیسم اثر ماده مخدر آمفتامین چگونه است
فرم دی امفتامین

D-amphetamine D-آمفتامین
 • ما  دو فرم امفتامین داریم ال و دی
  
  فرمول ال امفتامین
  از لحاظ شیمیایی هیچ فرقی بین فرم ال و دی وجود ندارد ولی  این دو امفتامین تصویر اینه ای هم هستند و تنها فرم دی امفتامین است که نعشگی می دهد
  
  مکانیسم اثر امفتامین چگونه است
  مکانیسم اثر آمفتامین چگونه است
  در انتهای اعصاب کانال های  وجوددارد به نام DAT  که به معنی کانال  دوپامین تراسپورتر (ناقل دوپامین )  است
  کار DAT جمع اوری دوپامین و برگرداندن  دوپامین از داخل سیناپس عصبی به داخل حفراتی در سلول عصبی  به نام VMAT است

  مخزن VMAT
  وقتی شما ماده مخدری مثل امفتامین و یا ترکیبات امفتامین را مصرف می کنید  چه اتفاقی می افتد ؟
  فرض کنیم VMAT;یک مخزن اب است و سیناپس یک حوض و DAT یک پمپ  اب که اب داخل حوض (دوپامین سیناپس ) را به داخل مخزن برگردانده و  پمپ می کند و همانند یک شیر یک طرفه فقط از سمت  حوض (سیناپس ) به سمت منبع VMAT عمل می کند
  در حالت طبیعی  اب کمی (دوپامین ) از مخزن VMAT به داخل حوض (سیناپس ) وارد می شود و همان مقدار نیز توسط پمپ DAT دوباره مکیده و به مخزن برگردانده می شود
  البته در این میان مقدار کمی اب هم تبخیر و از بین می رود
  مصرف  مواد مخدر مثل  امفتامین و یا مت امفتامین چکار می کند
  مصرف امفتامین باعث خراب شدن پمپ DAT می شود و بجای اینکه این پمپ دوپامین را از داخل سیناپس به داخل سلول برگرداند  خراب شده و به صورت معکوس عمل می کند درست مثل یک شیر اب خراب  , و  همه محتویات دوپامین سلول  بطور ناگهانی وارد سیناپس عصبی می شوند
  اثرات هر ماده مخدری روی این پمپ فرق می کند و بیشترین  تخریب را روی DAT ماده مخدر متامفتامین (شیشه ) دارد که بطور ناگهانی تا 1200 برابر بیشتر از حد عادی سیناپس را پر از دوپامین می کند


   

  هیچ نظری موجود نیست: