مخدر کاکتوس Cactus drug

مخدر کاکتوس Cactus drug
مخدر کاکتوس چیست

روانگردان کاکتوس چیست
در کاکتوس های به خصوصی  بعضی از مواد روانگردان وجود دارد
مسکالین شایعترین ماده روانگردان در این کاکتوس ها  است 
 این ماده روانگردان بیشتر مصرف کننده را دچار حالت های  روانی می کند که  به ان انسیوژن  می گویند
opium.site: روانگردان های Entheogen انسیوژن چیست ( تولید الهی در ...
opium.site: روانگردان امپاتوژن چیست .
opium.site: گروه روانگردان های امپاتوژن یا انتاکتوژن Empathogen ...
مخدری به نام کاکتوس پیوت peyote
opium: کاکتوس اشینوپسس پرو وانا (کاکتوس مشعل پرو )(هواچوما .اچوما ...
opium.site: چای مرد اسرار آمیز (چای ارواح) چای انسیوژن

opium: مخدر روانگردان کاکتوس سن پدرو یا کاکتوس پاچانوا(سن پیچو)

opium: کاکتوس سن پدرو در تهران

هیچ نظری موجود نیست: