ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران مثل معتادان رفتار می کند ؟

ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران مثل معتادان رفتار می کند ؟
انکار اولین مرحله در اعتیاد به مواد مخدر است و عملی است که ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران انرا به خوبی انجام می دهد
انکار  کشت ماری جوانا  در زمین های کشاورزی  انکار وجود مخدر گل در ایران و انکار ساخت دزومورفین و کروکودیل  در ایران و انکار ورود مواد روانگردان گیاهی و و و ...
 همگی  این موارد حاکی از ان است که باید یکی این ستاد مبارزه با مواد مخدر را ترک دهد .
در ایران مخدری به نام گل نداریم و شدیدا انرا تکذیب می کنیم کسانی که مدعی وجود کروکودیل هستند سند ارائه بدهند

هیچ نظری موجود نیست: