مخدر روانگردان صنعتی توهم زا ان- اتیل نورکتامین(اتکتامین-نک) N-Ethylnorketamine (ethketamine, NEK)

مخدر روانگردان صنعتی  توهم زا ان- اتیل نورکتامین(اتکتامین-نک) .
 روانگردان توهم زا ان -اتیل نورکتامین (اتکتامین ) یک مخدر طراح یا همان ان پی اس (مخفف مواد روانگردان جدید ) است  این ماده  برای اولین بار در ماه سپتامبر سال 2012 به صورت اینترنتی در  انگلستان و اروپا به فروش رفت
اثرات ان مشابه با کتامین است و در دوز کم ارامبخش و توهم زا است
کتامین (KETAMIN) - Opium.Site
روانگردان جدید صنعتی متوکسی کتامین Methoxyketamine ...
واردات ماده مخدر شیشه ارزان توسط وزارت بازرگانی IMPORT ...


ساخت شیشه .متامفتامین .4متیل امینورکس .متکاتینون .یخ.ICE
  • مصرف ماده مخدر شیشه امینورکس جدید با داروهای زیر خطرناک است
  • مصرف ماده مخدر رکس باعث افزایش ناهنجارهای اجتماعی و سیاسی
  • متامفتامین می رود ایس می اید (علت ارزانی شیشه وافزایش خشونت )
  • در ایران  ۴ متیل امینورکس را به جای متامفتامین می فروشند
  • حقیقت پنهان شده در ماده  مخدر شیشه در ایران

  •  N-Ethylnorketamine (ethketamine, NEK) is a designer drug which is presumed to have similar properties to ketamine, a dissociative anesthetic drug with hallucinogenic and sedative effects. It has been sold over the internet since around September 2012, and identified in seized drug samples by analytical laboratories in the UK and other European countries

    هیچ نظری موجود نیست: