ما قدیس نیستیم اما شیشه عمر شیطان شیشه ای را می شکنیم Glass destroy Satan life

Glass destroy Satan life

ما قدیس نیستیم اما شیشه عمر شیطان شیشه ای را می شکنیم

برای از بین بردن اعتیاد شیطانی به شیشه باید شیشه عمر این شیطان را شکست

ما قدیس نیستیم اما شیشه عمرشیطان اعتیاد به شیشه  را می شکنیم

هیچ نظری موجود نیست: