علت گرايش نوجوانان وجوانان به مصرف مواد مخدر چيست؟

نوجوانان نسبت به بزرگسالان کنجکاوترندوبيشترازآنان حس ماجراجويي خودرا به اثبات مي رسانندوکمتربه عواقب کارهايشان توجه مي کنند. دلايل مصرف مواد در بين نوجوانان بسيار متنوع است در دسترس بودن آسان مواد مخدر يکي از دلايل است نوجوانان نسبت به بزرگسالان کنجکاوترندوبيشترازآنان حس ماجراجويي خودرا به اثبات مي رسانندوکمتربه عواقب کارهايشان توجه مي کنند. عوامل گرايش نوجوان به مصرف مواد مخدر…
نوجوانان نسبت به بزرگسالان کنجکاوترندوبيشترازآنان حس ماجراجويي خودرا به اثبات مي رسانندوکمتربه عواقب کارهايشان توجه مي کنند.
دلايل مصرف مواد در بين نوجوانان بسيار متنوع است در دسترس بودن آسان مواد مخدر يکي از دلايل است نوجوانان نسبت به بزرگسالان کنجکاوترندوبيشترازآنان حس ماجراجويي خودرا به اثبات مي رسانندوکمتربه عواقب کارهايشان توجه مي کنند.
عوامل گرايش نوجوان به مصرف مواد مخدر :
*فشار دوستان و همسالان :
دوستان نقش مهمي در گرايش نوجوانان به مصرف مواد مخدر ايفا مي کنند در واقع مي توان به يقين پيش بيني کرد در صورتي که دوستان فرد نوجواني و بويژه نزديک ترين دوست آن فرد مواد مصرف کنند خود فرد نيز به مصرف مواد روي خواهد آورد.
*طغيان عليه والدين :
اينطور به نظر مي رسدکه مصرف مواد مخدر بصورت جدي در بين نوجوانان تا اندازه زياد بستگي به روابط آنان با والدين شان دارد،در مورد فرزندان والديني که داراي روحيه دمکراتيک،احترام آميز و پذيرا باشندو امکان رشدتدريجي و استقلال را در فرزندان خود فراهم مي آورندخطر اعتياد عموماًکمتراست.
در مورد فرزندان والديني که رابطه محبت آميز نداشته اند و نسبت به فرزندان خود بي توجه بوده اند و با رفتارهاي خصمانه و اقتدارآميزداشته اند خطر مصرف مواد مخدر بسيار بيشتر است در چنين مواردي نوجوان ممکن است که با مصرف مواد مخدر بخواهد خشم خود را نشان دهد و يا صرفاً توجه آنان را جلب کند.
*گريز از ناملايمات زندگي :
يکي از ديگر از دلايلي که نوجوان در مورد روي آوردن به مصرف مواد مخدر ذکر مي کنند کوششي براي گريز از تنش ها و فشارهاي زندگي از کسالت و بي حوصلگي است،اگر مصرف موادمخدر براي گريز از وظايف و تعهدات دوران نوجواني،يعني فراگيري شيوه هاي برخورد با فشارها و کسب مهارت هاي ادراکي،اجتماعي و حرفه اي صورت مي گيرد،همين امر مانع پيدايش توانائي هاي لازم درنوجوانان معتاد براي مواجهه با مسائل دوران بزرگسالي مي شود.
*آشفتگي عاطفي :
براي يافتن علل مشکلات نوجوانان معتاد بايد آشفتگي هاي موجود در روابط خانوادگي آن نوجوان در طي دوران رشد مراجعه کرد،برخي از نوجواناني که پيش از دوران بلوغ به مصرف مداوم الکل و مواد مخدر روي آورده اند،اظهارمي دارندکه براي مواجهه با احساس اضطراب،بي حوصلگي،افسردگي،ترس از شکست و بي هدف بودن در زندگي هيچ راه ديگري جز مصرف مواد مخدر نمي شناسند و قابل توجه است که هدف عمده درمان،گذشته ازآموزش دادن به نوجوانان براي مواجهه با دشواري ها و ايجاد روابط صميمانه با دوستان اين است که بياموزند چگونه مي توان بدون مصرف مواد مخدر شاد و خوشحال بود .
*بيگانگي و طرد شدگي :
گاهي جامعه ي بي اعتنا نوجوان را طرد مي کند،بسياري از نوجوانان با نااميدي به آينده مي نگرد اين گونه نوجوانان در واکنش به تبعيض اقتصادي،اجتماعي و شرايط دشوار زندگي درواکنش به بيماري هاي جسماني و در هم ريختگي محيط اجتماعي و خانوادگي خودشان،هرگونه کوششي را براي يافتن معنا و اساس هويت بطور کل کنار مي گذارد و به دنياي فراموشي و بي خبري مواد مخدر پناه مي برند.
تهيه شده در: اداره مشاوره و مددکاري معاونت اجتماعي مازندران

هیچ نظری موجود نیست: