روانگردان صنعتی جدید توهم زای دیفندین در ماریجوانای صنعتی "علاءالدین"کشف شد Diphenidine (1،2-DEP، DPD، DND)

روانگردان صنعتی جدید توهم زای دیفندین
روانگردان صنعتی جدید دیفندین یک ماده توهم زا می باشد که اولین بار در سال 1924 ساخته شد  و  بعد ازانکه بر روی ان تحقیقات زیادی انجام شد  توانستند ماده فن سیکلیدین را بسازنند
گزارشات زیادی از مصرف کننده گان حاکی از توهمات عجیب و غریب  و فراموشی با این روانگردان وجود دارد .
کشف روانگردان توهم زای صنعتی  دیفندین  در ماری جوانای صنعتی با مارک علاءالدین (بخور گیاهی علاءالدین )
در کشور ژاپن بعد از تشنج یک مصرف کننده که از نوعی بخور گیاهی (کانابیس صنعتی )  با نام تجارتی  علاءالدین استفاده کرده بود متوجه شدند که ماری جوانای فروخته شده با مارک  علاءالدین دارای ماده  روانگردان توهم زای دیفندین و بنزیل پیپرازین بوده است
مخدر روانگردان صنعتی جدید "نب""نبراسکا " - Opium.Site ...
بنزیل پیپرازین -سیترات پی پرازین Benzylpiperazine - BZP
مخدر جدید صنعتی توهم زا متوکس فنیدین Methoxphenidine

هیچ نظری موجود نیست: