هوش متبلور و هوش سیال و هوش عمومی چیست .Fluid and crystallized intelligence

هوش متبلور و هوش سیال و هوش عمومی چیست .Fluid and crystallized intelligence
هوش عمومی در انسان به دو قسمت تقسیم می شود
هوش سیال(جاری ) What is Fluid Intelligence
در این هوش شخص بدون اتکا به معلومات و دانش قبلی با روبروی با مسائل جدید انرا درک  و برای ان راه حل درست می یابد .
هوش متبلور (هوش کریستالیزه )
دانشی است که بر اساس یادگیری قبلی و تحارب گذشته بدست می اید
هوش عمومی
مجموع هوش سیال و هوش متبلور است .

هیچ نظری موجود نیست: