به گزارش خبرگزارى رويترز هلث: كوكايين و متامفتامين تاثير بسيار شديدى بر فشار خون دارند.افزايش شديد فشار خون به دنبال مصرف كوكايين و متامفتامين ها باعث وقوع حملات قلبى و مغزى مى باشد.
دانشمندان دانشگاه ويرجينيا بر اين باورند كه تجويز داروى ایزرادیپین در مصرف كنندگان دارو كوكايين و متامفتامين مى تواند از خطر افزايش ناگهانى فشار خون و سكته پيشگيرى كند. از اين دارو مى توان در معتادان مزمن به كوكايين و آمفتامين ها استفاده كرد.
 در اين مطالعه كه نتايج آن در نشريه ‪journal of hypertention‬ ‪ american‬به چاپ رسيده است ‪ ۱۲‬معتاد به كوكايين و ‪ ۱۹‬معتاد به متامفتامين مورد بررسى قرار گرفتند.
اين مطالعه نشان داد كه ك وكايين و متامفتامين مى توانند به سرعت و در زمانى معادل ‪ ۱‬تا ‪ ۳‬دقيقه فشار خون را به طور ناگهانى افزايش دهند.
 با مصرف ایزرادیپین از اين اثر مرگ آساى جلوگيرى مى شود. با وجود اين مصرف اين دارو اثر كوكايين و متامفتامين را بر ضربان قلب تشديد مى كند.
براى بررسى تاثير مفيد ايسراديپين به عنوان داروى كنترل كننده افزايش فشار خون ناگهانى در مصرف كنندگان كوكايين و متامفتامين مطالعات بيشترى مورد نياز است .