ویدیو کارتون جنگ با اژدها ( سیاست های جدید کمیسیون جهانی مواد مخدر)THE WAR ON DRUGOتاریخ انتشار 25 اوت Global Commission on Drug Policy 2014


در این ویدیو انیمیشن سیاست های  جدید  کمیسیون جهانی  مواد مخدر را به صورت کارتون می بیند
در ان  اژدهای (دراگون  شما بخوانید  دراگ (مخدر ) وجود دارد . که سرانجام  جنگ با  انرا می بیند
ابتدا همه به جنگ با او می روند و  کار زندگی همه می شود جنگ با دراگ  و زمانی که مبارزان  یک سر اژدها را می برند دو سر از بدن او بیرون می اید
جالب این است که  گویا سیاست های  کمیسیون جهانی مواد مخدر  برای عده ای از مبارزان با مواد مخدر در بعضی از کشورها  ان چنان غیر قابل فهم بوده است که یک سازمان به ان عریض  طویلی اقدام به ساخت این کارتون کرده است .

هیچ نظری موجود نیست: