دیدن تصاویر تلویزیونی در پشت پلک چشم (صفحه نمایش تلویزیون )در مرحله دوم استفاده از ایبوگین Ibogaine TV screens

یکی از حالات جالب در زمان درمان با ایبوگین  در ترک اعتیاد مواد مخدر دیدن تصاویر روی تلویزیون در جلوی چشم است .
این حالت در مرحله دوم درمان ایبوگین بعد از اینکه دو ساعت از خوردن ایبوگین می گذرد دیده می شود
شما در حالی که چشم خود را بسته اید  درست مثل اینکه در حال دیدن یک فیلم هستید تصاویر را نه در داخل مغز بلکه در روی  پلک چشم ها انهم از داخل  می بیند

انسان زمانی که می خواهد تصور یا خیالی بکند انرا  درون مغز می بیند  اما این حالت فرق دارد درست مثل اینکه شما در فضای تاریکی نشسته اید و در چند متری شما یک تلویزیون روش است و در حال پخش برنامه است با این تفاوت که چشم های شما بسته است و شما تصویر را بر روی پلک ها ی خود از درون چشم می بیند
شما  کاملا  بیدار هستید  و هیچ حالت غیر طبیعی و توهمی ندارید. جالب اینکه تصاویر پشت سر هم عوض می شود درست مثل  پخش خلاصه خبر ها از چهار گوشه جهان انسان فکر می کند در حال دیدن ماهواره است که دائم  فیلم های مختلف خبری پخش می کند و شما قادر به ان نیستید که این تصاویر را کنترل کنید و هر چقدر هم بخواهید با ذهن  خود به چیز دیگری فکر کنید .
 قادر به تغییر انچه می بیند نیستند  ناگهان تصاویری از یک کشور اروپایی در حال جنگ و بعد از چند ثانیه محلی در یک کشور نامعلوم که عده ای انجا در حال مهمانی هستند .
اصلا قادر نیستید پیشگویی کنید تصاویر خبری بعدی چه خواهد بودهیچ نظری موجود نیست: