پیش‌سازهای ال اس دی / LSD Precursors

عنوان:
پیش‌سازهای ال اس دی
معرف:
1- معادل انگلیسی:LSD Precursors
2- تعریف: مواد شیمیایی که غالبا به عنوان ماده اولیه در ساخت غیرقانونی ال اس دی استعمال می‌شوند (1). این مواد شیمیایی، ارگوتامین و لیسرژیک اسید هستند.
3- كاربرد در ناجا: اين موضوع در حوزه پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا قرار دارد.
متن:
به استناد بند 2 ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و الحاقات سال 1389، «وارد كردن، ارسال، صادركردن، توليد و ساخت انواع مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيردارویي» جرم محسوب می‌شود. لذا هرنوع اقدامی که برای ساخت مواد اعتیادآور انجام می‌شود، باید توسط نیروی انتظامی کنترل و اقدام کننده دستگیر شود. بر این اساس، شناسایی مواد پیش‌ساز مواد اعتیادآور برای مأمورین انتظامی الزامی خواهد بود.
 ال اس دی، یک ماده توهم‌زای قوی است؛ که برای مصارف غیرقانونی، به روش آزمایشگاهی تهیه می‌شود. مهم‌ترین پیش‌سازهای این ماده، ارگوتامین، ارگومترین و لیسرژیک اسید هستند.
ارگوتامین، در اشکال دارویی قرص، آمپول و شیاف، به عنوان داروی منقبض کننده عروقی استفاده می‌شود و به صورت ترکیب با سایر داروها، به صورت ارگوتامین کامپایند و ارگوتامین سی نیز عرضه می‌شود. کاربرد اصلی این دارو، برای درمان سردردهای عروقی مثل میگرن و خونریزی رحمی بعد از زایمان یا سقط است (2). ساختار گسترده این ترکیب، به صورت زیر است (3):

ارگوتامین از آلکالوئیدهای موجود در قارچ ارگوت است؛ که پس از استخراج، به لیسرژیک اسید تبدیل می‌شود (4). برای ساخت هر کیلوگرم ال اس دی، به 5 کیلوگرم ارگوتامین نیاز است (5). این ماده، در جدول شماره (1) مواد تحت کنترل سازمان ملل ثبت شده و به همین دلیل، خرید و فروش آن تحت کنترل می‌باشد (6).
ارگومترینبا ساختار شیمیایی ذیل (7)،که با نام ارگونین نیز شناخته می‌شود، دارویی است که برای درمان سردردهای میگرنی استفاده می‌شود (8).

این ماده، پیش‌سازی برای تهیه ال اس دی است؛ که از قارچ ارگوت به دست می‌آید و به لیسرژیک اسید، تبدیل می‌شود (9). برای تهیه یک کیلوگرم ال اس دی، به دوکیلوگرم ارگومترین نیاز است (10). نام ارگومترین نیز، در جدول شماره (1) مواد تحت کنترل سازمان ملل ثبت شده و به همین دلیل، خرید و فروش آن تحت کنترل می‌باشد (11).
لیسرژیک اسید، با ساختار شیمیایی زیر (12)، نیز به عنوان یکی از پیش‌سازهایی است که برای گستره‌ی وسیعی از آلکالوئیدهای ارگولاین - از جمله ال اس دی - استفاده می‌شود. این ماده، خود به روش شیمیایی از ارگوتامین و ارگومترین تهیه می‌شود (13) و به صورت طبیعی نیز، در قارچ گندم چاودار، موجود است (14). نام این ماده  نیز، در جدول شماره (1) مواد تحت کنترل سازمان ملل ثبت شده و به همین دلیل، خرید و فروش آن تحت کنترل می‌باشد (15).

واژگان کلیدی:
ارگوتامین، ارگومترین، لیسرژیک اسید، پیش‌سازها، مواد اعتیادآور صنعتی.
ارجاعات:
1- کنوانسیون سال 1988 سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان؛ ماده 12.
 موجود در آدرس:
www.INCB.org/documents/PRECURSORS/1988_CONVENTION/1988 convention_E.pdf
2- حشمتی، پونه. فرهنگ جامع داروهای ژنریک و گیاهی ایران، چاپ چهارم؛ تهران: اندیشه رفیع. 1387.
 
3- http://en.wikipedia.org/wiki/Ergotamine
4- کاکویی، عیسی. گامی در شناخت مواد مخدر و روانگردان؛ تهران: دانشگاه علوم انتظامی. 1385.
5- پلیس مبارزه با مواد مخدر (---)؛ جزوه آموزشی پیش‌سازهای مواد مخدر.
6-  کنوانسیون سال 1988 سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان. همان.
7- http://en.wikipedia.org/wiki/Ergometrine
8- حشمتی، پونه. فرهنگ جامع داروهای ژنریک و گیاهی ایران.  همان.
9- کاکویی، عیسی. همان.
10- پلیس مبارزه با مواد مخدر.همان.
11- کنوانسیون سال 1988 سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان. همان.
12- http://en.wikipedia.org/wiki/Lysergic_acid
13- پلیس مبارزه با مواد مخدر. همان.
14- کاکویی، عیسی. همان.
15- کنوانسیون سال 1988 سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان. همان.
گروه ارائه دهنده مقاله:
 

هیچ نظری موجود نیست: